การฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

18527620 1164977563625002_6796303416778533483_n

   เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตร "ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อมุ่งสร้างแหล่งการเรียนรู้ และสร้างศักยภาพให้กับชุมชนได้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ดิจิทัลตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธนชิต มาลาวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าชนะ กล่าวต้อนรับ และนางพรอธิษ ฤทธิ์มาก หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน

ICT03056018425535 1164977676958324_3254025337285363323_n

Foot 2