ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18664310 1171510839638341_3900265783155566498_n

     วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Foot 2