โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

18622397 1347639845317973_8621811207090605868_n

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐" จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการลงข้อมูลในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th และช่วยกันรณรงค์การลดใช้พลังงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานกำหนด ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2