การติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ของผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และคณะ

01062560

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางกุลพรภัสร์ จิระประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ และลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามถึงความรับรู้ของโครงการดังกล่าว จากสื่อต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ รวมทั้งตรวจสอบการจัดทำแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2