โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

19397120 1375730409175583_2527574775799645751_n

    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่ สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ส้รางความสุขให้กับคนในชาติ) โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวินัย สังฆวิจิตร โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน อาทิเช่น โครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย พร้อมทั้งนำเอกสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และรายงานข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ แจกฟรีให้กับประชาชน ณ โรงเรียนราษฎรพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2