โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

Infopp     ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจข้อมูลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นกรอบบัญชีรายชื่อในการสำรวจ

Foot 2