การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

mind map_para

Vc pa

Rubber

 • แผนผังสถิติทางการ ยางพารา         Excel  pdf
 • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ยางพารา   Excel  pdf 
 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ยางพารา : 2560new


 •  

  mind map_plam 

  Vc pinfo plam

 • แผนผังสถิติทางการ ปาล์มน้ำมัน         Excel  pdf
 • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ปาล์มน้ำมัน   Excel  pdf 
 • วิเคราะห์และสุรปสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน : 2560 new

 • Foot 2