การพัฒนาสังคมปลออดภัยคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

mind map_ya

Vc d

  • แผนผังสถิติทางการ ยาเสพติด :         Excel  pdf

  • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ยาเสพติด :   Excel  pdf

  • สรุปสถานการณ์ แนวโน้ม ยาเสพติด : 2558 : 2559 : 2560 : 2561 new

 

Foot 2