อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

20768118 1249959111793513_2944025300021247837_n

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Foot 2