การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ที่มา (การประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 3 มิถุนายน 2556)

 บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

001

Info สรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
infoA

Info graphic
info G info T
11

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ
 new11

2

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยว"new11

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ps2

Foot 2