การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ที่มา (การประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 3 มิถุนายน 2556)

 บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

001

Info สรุปสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
infoA

info G    info garbage2562 

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ  พ.ศ.2562 : 2563new11

info T

 info travel2562

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยว" : พ.ศ.2562 : 2563new11

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ps2

Foot 2