การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่

 โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ที่มา (การประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 3 มิถุนายน 2556)

 บทวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 


แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ps2

Foot 2