การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

mind map_garbage

VC g

  • แผนผังสถิติทางการ ขยะและน้ำเสีย :         Excel  pdf
  • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ขยะและน้ำเสีย :   Excel  pdf
  • สรุปสถานการณ์ แนวโน้ม ขยะและน้ำเสีย : 2558 : 2559 : 2560new
  • Foot 2