การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน)

mind map_plam 

Vc pinfo plam

  • แผนผังสถิติทางการ ปาล์มน้ำมัน         Excel  pdf
  • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ปาล์มน้ำมัน   Excel  pdf 
  • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ ปาล์มน้ำมัน : 2560new
  • Foot 2