การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ยางพารา)

mind map_para

Vc pa

Rubber

  • แผนผังสถิติทางการ ยางพารา         Excel  pdf
  • ตารางข้อมูลสถิติทางการ ยางพารา   Excel  pdf 
  • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ยางพารา : 2560new
  • Foot 2