การสำรวจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โครงการสำมะโน/สำรวจ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  • สำมะโนการเกษตร : 2556 
  • ายงานผล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : 2558 : 2559

  • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3new

  • สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2560 new

โครงการสำรวจพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • รายงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับมาตราการช่วยเหลือของรัฐบาล : 2559
  • รายงานการสำรวจความพีงพอใจ "การเข้าชมงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี" 2559 : 2560new
  • รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เดือนมีนาคม และสิงหาคม พ.ศ.2560)


Foot 2