การสำรวจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โครงการสำมะโน/สำรวจ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    • สำมะโนการเกษตร : 2556 
    • ายงานผล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : 2558 : 2559 : 2561new

    • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 

รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4
รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2563 : ไตรมาสที่ 1  : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 new

    • สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 : 2562new

โครงการสำรวจพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2