การสำรวจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โครงการสำมะโน/สำรวจ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    • สำมะโนการเกษตร : 2556 
    • ายงานผล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : 2558 : 2559

    • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4

ายงานการสำรวจ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 2  : ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 4 new

    • สำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2559 new

    • สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2560 new21 

โครงการสำรวจพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2