๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

24799571 1344618182327605_3680992641374054343_o

   ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิเชฐ ตุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลงพื้นที่ ณ สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี ๒ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา

Foot 2