๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)

24799239 1345522988903791_5499099214028671280_o

   วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เพื่อให้เกษตรกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foot 2