๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ

24900240 390017824766386_16789125665137457_n

     เมื่่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านหัวนา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา และ พื้นที่ หมู่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อมรับพร้อมลงพื้นที่ดังกล่าว

Foot 2