เนื้อหา

 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้สัมภาษณ์ สด ทาง สวท.สุมุย

 

นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้สัมภาษณ์ สด ทาง สสวท.สุราษฎร์ธานี

 

 ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ให้สัมภาษณ์สด 

ทาง สสวท.สุราษฎร์ธานี

 

ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

Foot 2