สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

      

:ไตรมาสที่ 1

:ไตรมาสที่ 3   

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

Infographic ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

Infographic การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี new11

Infographic การย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 : 2562

Infographic การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Infographic การสำรวจแรงงานนอก พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Infographic สถิติที่น่าสนใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic สำรวจความคิดเห็นฯ ยาเสพติด ปี 2562

 

Infographic ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

 

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 GPP3

 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

Foot 2