สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic สถิติที่น่าสนใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic สำรวจความคิดเห็นฯ ยาเสพติด ปี 2562

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 GPP3

 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

Foot 2