สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

      

:ไตรมาสที่ 1

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

      
  • พ.ศ.2564 

:ไตรมาสที่ 1

  :ไตรมาสที่ 2   
:ไตรมาสที่ 3   

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

Infographic ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 : 2563 new11

Infographic การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 : 2564 new11

Infographic การสำรวจแรงงานนอก พ.ศ.2562 : 2563

Infographic สถิติที่น่าสนใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic สำรวจความคิดเห็นฯ ยาเสพติด ปี 2562 : 2563

Infographic ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564new11

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 GPP3

 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

Foot 2