สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      

  • พ.ศ.2562 

:ไตรมาสที่ 4

  มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม    ตุลาคม
  กุมภาพันธ์    พฤษภาคม    สิงหาคม    พฤศจิกายน
  มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน    ธันวาคม

 Infographic การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Infographic สถิติที่น่าสนใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Infographic สำรวจความคิดเห็นฯ ยาเสพติด ปี 2562

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 GPP3

 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

Foot 2