สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จุดติดตั้งสัณญาณเน็ตประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ
                                         GPP3

Foot 2