ประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-Population Census Lesson learnt from KOSTAT (๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)

26230732 1374908829298540_6435386234792693719_n

      นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ A Register-Population Census Lesson learnt from KOSTAT ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๖๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสถิติสาธารณรัฐเกาหลี (KOSTAT) มาให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนรวมถึงให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Foot 2