ร่วมรับฟังการชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

230161 01

230161

Foot 2