ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12012561 001

12012561

Foot 2