การฝึกการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัด ระยะที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16022561 01

16022561

Foot 2