ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแผนที่ EA

17022561 01

17022561

Foot 2