การควบคุมคุณภาพข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

26022561 01

26022561

Foot 2