การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (แยกรายโครงการ)
 

ลำดับที่

โครงการ 

จำนวน (ตาราง)

ผลการ

นำเข้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

 

 

 

1) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

7

ม.ค.-61

1200x630bb

 

2) เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

3) ไตรมาส 4 พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

4) รายปี พ.ศ. 2560

7

ก.พ.-61

1200x630bb

 

5) เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

7

มี..-61

1200x630bb

2

สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

12

ม.ค.-61

1200x630bb

3

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2560

3

ม.ค.-61

1200x630bb 

4

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25

ก.พ.-61

1200x630bb

5

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560

15

           มี.ค.-61

1200x630bb

รวม

90

 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561
นำเสนอตารางข้อมู ที่ : http://surat.old.nso.go.th/nso/project/search/index.jsp?province_id=95

Unitag QRCode_1522577038690

**********************************************

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2561)

ลำดับที่

โครงการ 

จำนวน (ตาราง)

ผลการ

นำเข้า

ดาวน์โหลด

เอกสาร

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร

 

 

 

 

1) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

7

เม.ย.-61

1200x630bb

 

2) ไตรมาส 1  พ.ศ. 2561

7

เม.ย.-61

1200x630bb

 

3) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

7

พ.ค.-61

1200x630bb

 

4) เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

7

มิ.ย.-61

1200x630bb

 

5) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

7

ก..-61

1200x630bb

 

6) ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561

7

ก.ค.-61

 

 

7) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

7

ส.ค.-61

 

        8) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

7

ก.ย.-61

2

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 

6

เม.ย.-61

1200x630bb

3

สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

23

พ.ค.-61

1200x630bb 

4

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

12

ก.ค.-61

1200x630bb

5

สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

11

           ก.ค.-61

1200x630bb

6

สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง

2

ก.ค.-61 

7

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560

86 ก.ค.-61

รวม

196

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. 2561 - ส.ค. 2561
นำเสนอตารางข้อมู ที่


**********************************************

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตามมารตา 44)

ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์

เรื่อง การดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)

โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

----------------------------------------------------------------

1. ด้านสังคม 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555 – 2560

1.2 ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

1.3 วิเคราะห์สถานการณ์เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจำนวนคนจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559 

2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558 - 2560

2.2 สรุปผลการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

2.3 ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน พ.ศ. 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.4 ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559

2.5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ พ.ศ. 2561

**********************************************

10 กันยายน 2561

ขนิษฐา ศรีสมทรัพย์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน


การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.ตามมาตรา 44)
ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ 
เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตารางสถิติระดับจังหวัด ปี งบประมาณ 2561
โดยสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2561)
ลำดับที่ โครงการ จำนวน (ตาราง) ผลการนำเข้า
1 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
   1) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 7 เม.ย.-61
   2) ไตรมาส 1 พ.ศ.2561 7 เม.ย.-61
   3) เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 7 พ.ค.-61
   4) เดือนเมษายน พ.ศ.2561 7 มิ.ย.-61
   5) เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 7 ก.ค.-61
   6) ไตรมาส 2 พ.ศ. 2561 7 ก.ค.-61
   7) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 7 ส.ค.-61
   8) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 7 ก.ย.-61
2 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 6 เม.ย.-61
3 สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 23 พ.ค.-61
4 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 12 ก.ค.-61
5 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของ 2560 11 ก.ค.-61
6 สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง 2 ก.ค.-61
7 รายงานสถิติจังหวัด 2560 86 ส.ค.-61
รวม 196
หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค 2561 - ส.ค. 2561

Foot 2