ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Latent population_01

Latent population

ประชากรแฝงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560

Foot 2