สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

EP22 01

EP22

Foot 2