ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

garbage 01

garbage

Foot 2