12 พ.ย. 2561 ประชุมทบทวน/ ปรับปรุงแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด

12112561 01

12112561

Foot 2