19 พ.ย. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรูู้สู่ตัวบุคคล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ

19112561 01

19112561

Foot 2