4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานประจำหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

04122561 01

04122561

Foot 2