4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้น ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

004122561 01

004122561

Foot 2