4 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระกิตติมงคล ที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4122561 01

4122561

Foot 2