18 ธ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

018122561 01

018122561

Foot 2