19 ธ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 1-2 ภาคเช้า และรุ่น 3-4 ภาคบ่าย

19122561 01

19122561

Foot 2