24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2

24250125262

24250125262

Foot 2