29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

29012562

29012562

010203

040507

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
และ นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อาทิ เช่น  สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สมาคมหอการค้าจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นต้น

      โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 395 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรแกนนำเน็ตอาสาประชารัฐ ทีมวิทยากร TOT ทีมวิทยากรยุติธรรมจังหวัด ร่วมบรรยายให้ความรูู้้โดยในการอบรมครั้งนี้ได้แนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี และขยายเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลฯ ในการรับรู้ข่าวสาร และแจ้งปัญหาเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในแอพฯ เพื่อรับของรางวัลอีกด้วย

     โดยการอบรมครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เน็ตประชารัฐ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" 29 ม.ค. 2562 QR30012562

Foot 2