สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

52001296 1860122104110541_7944790161512988672_n

Foot 2