25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562 โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

250225621

Foot 2