2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งดำเนินการจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

021032562

Foot 2