13-15 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด"

13032562 01

13032562

Foot 2