19 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะหารือกับ ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศฯ

19032562 05

19032562

Foot 2