25 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมระดับสถิติจังหวัด โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)

timeline 20190326_092043

260325621

Foot 2