25 มี.ค. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับ ประเทศ (National Data Ecosystem Blueprint)และร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ”การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

250325621

250325622

Foot 2