สื่อประชาสัมพันธ์โครงการน้ำ new21

1. เพลงประชาสัมพันธ์โครงการน้ำ

- สำมะโนน้ำ 1

- สำมะโนน้ำ 2

- สำมะโนน้ำ Minus 1

- สำมะโนน้ำ Backing Track
2. อักษรวิ่งสำมะโนน้ำ
3. ข่าวสถิติจังหวัด
4. ไวนิล

ป้ายไวนิลสำมะโนน้ำ 
5. อินโฟกราฟิก

แผ่นใบแทรก 
6. SPOT ทีวี

30 วินาที

60 วินาที
7. SPOT วิทยุ

ภาษาไทย

ภาษามาลายู    
8. แผ่นพับ

 Logo watersurat

 

Foot 2