1 - 4 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎณ์ธานี เข้าร่วมอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)”

w001 w001

Foot 2