3 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Managemen Chart ครั้งที่ 2/2562

03042562
03042562

Foot 2