22 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

60834498 2004828236306593_6496961414790381568_n

Foot 2