ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

60803938 2003125656476851_1917734418428985344_o

Foot 2